Selecteer een pagina

Wat doet de Manders-Brada Stichting?

Onze doelstelling

Het verlenen van hulp aan zieke, zwervende en onverzorgde dieren, een en ander in samenwerking met daarvoor bestemde bonafide instellingen.

Wij verstrekken op aanvraag financiële ondersteuning aan dieren welzijn instellingen

 

Aanvraag indienen
Over de stichting

Geschiedenis

De Manders-Brada Stichting werd opgericht door het van kracht worden van het testament van Mevrouw Dr. Ir. Johanna Hendrika Maria Manders, overleden te Den Haag,
8 december 1989.

Mevrouw J.H.M. Manders werd geboren te Leeuwarden op 18 september 1892, als enig kind van het echtpaar Manders-Brada.

Na het behalen van het diploma Rijks-H.B.S. B ging ze elektrotechniek studeren aan de toenmalige Technische Hogeschool in Delft (nu Technische Universiteit). Zij was een van de eerste vrouwen, die de toen net nieuwe opleiding tot elektro-technisch ingenieur volgde, welke studie werd afgerond met een promotie cum laude in 1919.
Na haar studie trad ze in dienst van de Octrooiraad, om daarin al snel als gewoon lid zitting te nemen.

Daarnaast was ze tot 1945 verbonden aan de Technische Hogeschool om examens samen te stellen.

Een jaar voor haar pensionering in 1956, werd zij gevraagd om in besloten kring, enige leden van de ministerraad de principes van kernenergie bij te brengen. Dit met het oog op toekomstige politieke beslissingen.

Heel haar leven is Mevrouw Manders een groot hondenliefhebster geweest. Geen moeite was haar teveel als het om haar honden ging en zij was tijdens haar leven heel betrokken bij het welzijn van dieren. Het was dan ook niet verbazingwekkend dat zij haar nalatenschap ter beschikking stelde, middels de naar haar familie vernoemde stichting, om dierenleed te voorkomen dan wel te verzachten.

Praktische informatie

BESTUUR

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een coördinator inspecteurs dierenwelzijn. Eenmaal per kwartaal komt het bestuur bijeen om overleg te voeren en besluiten te nemen over de aanvragen en andere zaken.

INSPECTIEDIENST

De Manders-Brada Stichting heeft de beschikking over enkele vrijwilligers/inspecteurs
die ingezet (kunnen) worden om advies uit te brengen aan het bestuur, hoe te beslissen over een aanvraag tot financiële ondersteuning.

De vrijwilligers/inspecteurs zijn deskundig op het gebied van Dier en Recht en zijn ter plaatse bekend. Dankzij de informatie die door de bezoeken van de inspecteurs verkregen worden, is het bestuur in staat om gedegen besluiten te nemen en kennis te nemen van nieuwe ontwikkelingen.

PRIVACY PROTOCOL

De Manders-Brada Stichting beschikt over een privacy protocol.

Een aanvraag indienen

Procedure

Een subsidie dient te worden aangevraagd met behulp van het aanvraagformulier dat hier kan worden gedownload. Dit aanvraagformulier dient zo volledig mogelijk ingevuld te worden en vervolgens ingediend te worden. U kunt het ingevulde formulier per post versturen naar het adres onderaan deze pagina, of het op deze pagina weer uploaden.

De aanvraag dient vergezeld te zijn van een recent jaarverslag van uw organisatie met daarin opgenomen een bestuursverslag en een jaarrekening.
Tevens dient bij de aanvraag, voor zover van toepassing, offerte(s) en/of facturen en/of een project begroting als bijlage(n) te worden meegestuurd.

Belangrijk bij de indiening voor een goede beoordeling is, dat u het gewenste bedrag en de bestemming hiervan, duidelijk omschrijft. Bedenk daarbij dat een heldere toelichting van uw project wenselijk is voor een evenwichtige beoordeling. Meldt u ook welke andere fondsen u heeft aangeschreven, en hoeveel bijdragen u hiervan verwacht, en ook uw eigen deel van de financiering in het betreffende budget.

De aanvraag wordt behandeld op de eerstkomende bestuursvergadering. Het bestuur vergadert ieder kalenderkwartaal. De aanvrager wordt na behandeling van de aanvraag door het bestuur, en na een eventueel bezoek van een van onze dierenwelzijn inspecteurs, zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht van de beslissing. Na ontvangst van een kopie van de factuur, of na ontvangst van actuele foto’s na realisatie, wordt het bedrag overgemaakt.

NB: de toezegging van een subsidie geldt voor maximaal 24 maanden. Vergt uw project meer tijd in de voorbereiding en/of verkrijging van vergunningen, dan is verlenging van de toekenning mogelijk mits de verlenging voor het verlopen van de eerste termijn van 24 maanden wordt aangevraagd.
De Manders-Brada Stichting houdt het recht om eventueel publiciteit te geven aan de verlening van financiële steun.

CRITERIA VOOR HET VERSTREKKEN VAN FINANCIËLE HULP

De financiële ondersteuning concentreert zich op directe hulp aan dieren en hun leefomgeving. In beginsel worden geen exploitatiekosten gesubsidieerd maar zaken die een structureel karakter hebben. Uitzonderingen hierop zijn incidentele giften voor medische kosten bij noodgevallen en/of bij een ramp. Structurele zaken betreffen bijvoorbeeld  renovatie of nieuwbouw van huisvesting van dierenasielen en dierenambulance posten, aankoop van instrumentarium, aanschaf en installatie van hulpmiddelen, aanschaf- en aanleg van afrasteringen, bouw van quarantaine ruimtes, inrichting van behandelruimtes voor dieren enz.