Selecteer een pagina

Over ons

Wat doet de Manders-Brada Stichting

Criteria voor het verstrekken van financiële hulp

De financiële ondersteuning concentreert zich op directe hulp aan dieren en hun leefomgeving. In beginsel worden geen exploitatiekosten gesubsidieerd maar zaken die een structureel karakter hebben. Uitzonderingen hierop zijn incidentele giften voor medische kosten bij noodgevallen en/of bij een ramp. Structurele zaken betreffen bijvoorbeeld  renovatie of nieuwbouw van huisvesting van dierenasielen en dierenambulance posten, aankoop van instrumentarium, aanschaf en installatie van hulpmiddelen, aanschaf- en aanleg van afrasteringen, bouw van quarantaine ruimtes, inrichting van behandelruimtes voor dieren enz.

In bijzondere gevallen wordt door de Manders-Brada Stichting beperkt financiële bijdragen beschikbaar gesteld voor indirecte hulp zoals voor opleidingskosten van vrijwilligers en personeel en voor de kosten bij het informeren van het publiek over misstanden en publicatie van noodzakelijke gedragsveranderingen en wijzigingen van wetgeving en toezicht.

 • De toegekende subsidie voor directe hulp zal in beginsel maximaal € 5.000,– bedragen.
 • De toegekende subsidie voor indirecte hulp zal maximaal € 2.500,- bedragen.
 • Financiële steun wordt in principe uitsluitend verleend aan rechtspersonen met
  een ANBI status.
 • Financiële steun wordt in beginsel uitsluitend verleend t.b.v. binnenlandse projecten zodat toezicht door de eigen inspecteurs en/of bestuur mogelijk is.
 • Per aanvrager wordt maximaal éénmaal per twee jaar subsidie verstrekt.
 • De toezegging van een subsidie geldt voor een maximale periode van twee jaar.
  Is het toegekende bedrag binnen twee jaar na de toezegging niet opgevraagd,
  bijvoorbeeld omdat de bouw nog niet gestart is, dan is verlenging van de toekenning voor opnieuw twee jaar mogelijk mits de verlenging voor het aflopen van de eerste termijn wordt aangevraagd.